Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book

 

Leugh agus Leasaich

Tha LEUGH AGUS LEASAICH a’ toirt cothrom leasachadh a dhèanamh anns na sgilean a leanas:
• leughadh
• èisteachd agus labhairt
• sgrìobhadh

Roald Dahl in Gaelic

Curraicealam airson Sàr-mhathais – An Dàrna Ìre

Tha na notaichean seo airson beagan cuideachaidh a thoirt dhuibh a thaobh sgilean leughaidh
na cloinne. Tha molaidhean ann cuideachd air gnìomhan còmhraidh, èisteachd agus sgrìobhaidh.

Icon: PDF Notaichean an Tidseir & Duilleagan Sgoileir

 

 

Notaichean an Tidseir


Tha Leugh agus Leasaich a’ toirt cothrom leasachadh a dhèanamh air BALACH NAM PAIDSEAMAS SHRIOPACH le JOHN BOYNE anns na sgilean a leanas:
• leughadh
• èisteachd agus labhairt
• sgrìobhadh
• eachdraidh


Icon: PDF Notaichean an Tidseir

Graphic: FF correction