Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic: An t-Alltan 7-9 Dàmhair 2008

An t-Alltan 2009 -
Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann

Image: Postcard from Stirling

Thàinig leth-ceud tidsear bho àrd-sgoiltean agus bun-sgoiltean air feadh Alba ri chèile ann an Stirling Management Centre air 7 agus 8 Dàmhair airson sùil a thoirt air goireasan ùra agus air iomairtean agus leasachaidhean ann an ionnsachadh agus teagasg co-cheangailte riutha seo.

Bha cothroman ann eòlas a chur air bathar-bog ùr, dòighean-teagaisg a dheasbad agus cur ri leasachadh stuthan ùra.

Òraidean

Welsh Medium - Paths to fluency
Dr Catrin Redknap
Bwrdd yr Iaith Gymraeg/ Welsh Language Board

Immersion Education in the context of
the Irish language and Irish-medium
education

Dr Seán Mac Corraidh,
Adviser, BELB CASS Team

Graphic : Pics from An t-Alltan 2009

 

Structar a’ phrògraim

Bha cothrom aig com-pàirtichean ‘sruth’ a thaghadh, mar a leanas:

Sruth cànain (Cùrsa cànain dà latha) No Prìomh sheiseanan (Bun Sgoile agus Àrd Sgoile)

 

(Cliog air an tiotal is nochdaidh na sgrìobhainnean)



Tha Stòrlann a’ toirt taing chridheil do na leanas airson taic le maoineachadh, innealan is eile:

Learning and Teaching Scotland, Fèisean nan Gàidheal, Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

 

 

 



 





Cuir Fios

01851 700880


Graphic: Twitter Icon


An t-Alltan 2009 air...
This is a Flickr badge showing items in a set called An t-Alltan. Make your own badge here.

Logo : Investors in People
Graphic: FF correction