Gàidhlig|English
Logo: StorlannGraphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
An t-Alltan 2016Fileanta - Cruinneachadh de stuthan airson fileantaich na Gàidhlig san Àrd-sgoilLasadh - Goireasan dhaibhsan a tha a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil Go!Gaelic - Gaelic Laungauge Learning as part of L2 or L3 in primary schoolsBi Sunndach & SeinnHome EconomicsMealladhCeaird an SgriobhaicheImage: Vikings ResourceTobar an DualchaisGaelic Giglets
Graphic: Layout device

Fàilte / Welcome

Fàilte gu làrach-lìn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a' bhuidheann a tha a' co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh'fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba.

Welcome to the website of Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, the organisation charged with co-ordinating the production and distribution of Gaelic educational resources throughout Scotland.

Air an Làraich

Seo Sibh! File Sharing

A' Co-roinn Fhaidhleachan

Tha goireas aig Stòrlann a-nis a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.

Graphic: FF correction

Image: An t-Alltan 2016An t-Alltan

Chaidh An t-Alltan 2016 a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 28 & 29 Sultain.

Buthan-obrach

 

Graphic: FF correction

Image: Language ResourcesGoireasan Cànain (BS)

Mat bùird airson sgoilearan Clas 1 & Clas 2, Seat Chairtean – Dèan Seantans, Seantansan loop, Cairtean freagairt, Postairean ro-riochdairean agus Brat-ùrlair na h-aibidil.

 

Goireasan Cànain>>>

Graphic: FF correction

Graphic Text : gaelic4parents.com

This website is a fun filled resource for parents with children in Gaelic Medium Education. Join an on-line community, get help with homework, play games, listen to Gaelic phrases and lots, lots more...

Eadar dà Sgeul

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid le measgachadh de sgeulachdan ùra agus sgeulachdan aithnichte.

Duilleagan-obrach
DràmaLogo: Mirean

’S e làrach do thidsearan a th’ ann am Mìrean airson taic a thoirt dhaibh le gràmar sa Ghàidhlig.Graphic Link : Catriona Air Chuairt

New address


Social Media Icons Twitter Flickr Facebook

Cuir Fios

01851 700880

Graphic Link: Ceumannan

Logo: An Seotal
Facal an latha

Info-link: www.learngaelic.net
Graphic: FF correction