Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Sṭrlann

Dreuchdan Bàn

Tha Stòrlann a’ cur taic ri foghlam Gàidhlig gu nàiseanta, gu sònraichte le bhith a’ co-òrdanachadh ullachadh agus sgaoileadh ghoireasan-teagaisg. Tha prìomh oifis Stòrlann ann an Leòdhas ach tha buill den sgioba ag obair air feadh Alba.

Tha dà dhreuchd bhàn againn an-dràsta:

1. Neach-taic Rianachd

Àite: Steòrnabhagh

Fo stiùireadh: Ceannard Stòrlann / Manaidsear na h-Oifis

Uairean: 35

Tuarastal:£16,787.87 agus Cuibhreann nan Eilean

Icon:  Word Document Application Form

Icon: Word Document Job Description and Person Specification

Icon: PDF Equal Opportunities Form

 

2. Oifigear Leasachaidh – Cruthachadh Goireasan Bun-sgoile

Àite: Oifis Steòrnabhaigh / Ri aontachadh

Fo stiùireadh: Ceannard Stòrlann

Uairean: 35

Tuarastal:£29,064 sa bhliadhna + Cuibhreann nan Eilean (far a bheil seo iomchaidh)

Icon: Word Document Application Form

Icon: Word Document Job Description and Person Specification

Icon: PDF Equal Opportunities Form

 


Graphic : Map of Scotland showing Stòrlann officesGheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais an seo no faodar fònadh gu Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD

Fòn: 01851 700880

Post-d: oifis@storlann.co.uk

Ceann-latha airson iarrtasan: 23 Samhain 2018

 

 

Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction