Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Faclair Mr
Image: Footstep Navigation Ceumannan 2 Ceumannan 2 Ceumannan 1

Faclair Mòr E

Gàidhlig gu Beurla

* polite/plural (f) feminine (m) masculine

internet, the internet
fear, the fear
Archie
gorgeous
Copyright © Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig