Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Faclair M˛r
Image: Footstep Navigation Ceumannan 2 Ceumannan 1 Ceumannan 3 Ceumannan 4

Faclair Mòr H

Gàidhlig gu Beurla

* polite/plural (f) feminine (m) masculine

Hi
Hello
Harris, in Harris
hockey
Copyright © Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig