Ceumannan 5

Ceumannan 5

Aonad 1 - Air feadh an t-saoghail

Cànan: Possessive case – air feadh an t-saoghail timcheall na dùthcha beagan siubhail cothroman obrach

Conditional tense (talking about what people would, could or should do) – Nam faighinn an cothrom… Chòrdadh e rium tilleadh a dh’Afraga. Cha deigheamaid air ais a dh’Astràilia. Bu chòir dhut tòrr rannsachaidh a dhèanamh mus falbh thu. Am moladh tu siubhal do dhaoine eile?

Gnàthasan-cainnt – Chuir mi seachad… Chuir mi romham… Cha dèanainn a’ chùis. Chuireadh sin an ceòl air feadh na fìdhle!

 

Luchdachaidhean a-nuas

Ceumannan 5 Ro-ràdh (PDF)
Ceumannan 5 Aonad 1 (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Bhidio (PDF)
Ceumannan 5 A1 Sgriobtaichean Earrannan Èisteachd (PDF)
Ceumannan 5 A1 Freagairtean (PDF)

Around the world - image montage

Earranan Èisteachd

Download all these files

Polar bear and Penguins illustration

Na h-Innseachan


Baboon eating fruit

Iapan


Sumo wrestlers

Afraga a Deas


Gap year student


Aonad 4 - Litreachas

Privacy Policy Cookie Policy